კატეგორიები

კონფიდენციალობის პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების წინამდებატე პოლიტიკა (შემდგომში, მოხსენიებული როგორც პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა იმ პერსონალურ მონაცემზე, რომელსაც Noventiq-ის კომპანიების ჯგუფი (შემდგომში, მოხსენიებული როგორც Noventiq) მიიღებს მომხმარებლისგან  მათ მიერ Noventiq-ის ვებ-გვერდის - www.noventiqstore.ge გამოყენებისას  (შემდგომში, მოხსენიებული როგორც ვებ-გვერდი), ინტერნეტ სერვისებში, სერვისებში, საქონლის შესყიდვაში, სარეკლამო და მარკეტინგულ კამპანიებში ან აქციებში მონაწილეობის  ან/და  Noventiq-თან სხვა სახის ურთიერთქმედების დროს (შემდგომში, მოხსენიებული როგორც სერვისები).

წინამდებარე პოლიტიკა  სავალდებულოა გასაცნობად და შესასრულებლად Noventiq-ში  პერსონალურ  მონაცემთა დამუშავებისთვის დაშვებული ყველა პირისთვის და  Noventiq-ში პერსონალური მონაცემების დამუშავებაში და უსაფრთხოების ორგანიზებაში ჩართული პირებისთვის.

ამ პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ძირითადი ცნებები:

 • პერსონალური მონაცემები - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება პირდაპირ ან ირიბად იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტი);
 • პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი (კონტროლერი) - პირი, რომელიც დამოუკიდებლად ან ერთობლივად, სხვა პირებთან ერთად ორგანიზებას უწევს და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას პირადად ან სხვა პირების (მონაცემთა დამმუშავებლების) მეშვეობით, ასევე პირი რომელიც განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში შესრულებულ ქმედებებს (ოპერაციებს) (სოფტ ლაინებს);
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ავტომატიზაციის ან ნახევრად ავტომატიზირებული ხელსაწყოების გამოყენებით ან მათი გამოყენების გარეშე პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში შესრულებული ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან ქმედებათა (ოპერაციების) ნაკრები. პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოიცავს ასევე: მონაცემთა შეგროვებას; ჩაწერას; სისტემატიზაციას; დაგროვებას (აკუმულაციას); შენახვას; დაზუსტებას (განახლებას, შეცვლას); ამორებას; წვდომაზე მოთხოვნას; გამოყენებას; გადაცემსა (განაწილება, გადაცემას, წვდომას); დაჯგუფებას ან კომბინირებას; დეპერსონალიზაციას; ბლოკირებას; გაუქმებას; განადგურებსა;
 • პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებული დამუშავება - პერსონალური მონაცემების დამუშავება საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით;
 • პერსონალური მონაცემების მიწოდება - ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებას გარკვეული პიროვნებისთვის ან პირთა გარკვეული წრისათვის;
 • პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა - პერსონალური მონაცემების დამუშავების დროებითი შეჩერება
 • პერსონალური მონაცემების განადგურება - ქმედებები, რომელთა შედეგადაც შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების შინაარსის აღდგენა პერსონალურ მონაცემთა საინფორმაციო სისტემიდან და (ან) რის შედეგადაც განადგურდება პერსონალური მონაცემების ნივთიერი მატარებლები;
 • პერსონალური მონაცემების დეპერსონალიზაცია - ქმედებები, რომელთა შედეგად შეუძლებელი ხდება პერსონალური მონაცემების კონკრეტულ სუბიექტთან მიმართებაში მის მიერ პერსონალური მონაცემების ფლობის ფაქტის დადგენა დამატებითი ინფორმაციის გამოყენების გარეშე, ან ისეთი კავშირებით, რომლებიც მოითხოვს არაპროპორციულად ძალიან დიდი ძალისხმევის, ხარჯების და დროის გაღებას;
 • პერსონალური მონაცემთა საინფორმაციო სისტემა - მონაცემთა ბაზებში და საინფორმაციო ტექნოლოგიებში და ტექნიკურ საშუალებებზე არსებული პერსონალური მონაცემების სტრუქტურირებული ნაკრები, რომელიც უზრუნველყოფს მათ დამუშავებას;
 • პერსონალური მონაცემების შიდა-სასაზღვრო გადაცემა - პერსონალური მონაცემების უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე გადაცემა უცხოური სახელმწიფოს ორგანოსთვის, უცხო ქვეყნის ფიზიკური პირისთვის ან უცხოური იურიდიული პირისთვის.

      წინამდებარე პოლიტიკა ვრცელდება ყველა იმ პროცესებზე, რომლებიც ეხება პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, ჩაწერას, სისტემატიზაციას, დაგროვებას (აკუმულაციას), შენახვას, დაზუსტებას (განახლებას, შეცვლას), ამოღებას, გამოყენებას, გადაცემას (მიწოდებას, წვდომას), დაბლოკვას, წაშლას, განადგურებას პერსონალურ მონაცემთა ავტომატიზაციის ხელსაწყოების/საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

Noventiq-ი ახორციელებს  პერსონალურ მონაცემების დამუშავებას საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე დადგენილი პრინციპებისა და წესების დაცვით.

Noventiq-ი არ აკონტროლებს და არაა პასუხისმგებელი მესამე პირების ვებ-გვერდებზე, რომლებზეც მომხმარებელი  შესაძლოა გადავიდეს Noventiq-ის ვებგვერდზე  არსებული ბმულებით. მესამე პირთა ვებ-გვერდებს საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გააჩნიათ და ისინი შესაძლოა სხვა სახის  პერსონალურ  მონაცემებს აგროვებდნენ ან სხვა სახის  პერსონალურ   მონაცემებს  ითხოვდეს  მომხმარებლისგან.

წინამდებარე პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ ამუშავებს და იცავს Noventiq-ი  მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემებსა და სხვა ინფორმაციას.

სერვისების გამოყენებით და Noventiq-ისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების გზით, მისი მხრიდან შემდგომი ურთიერთქმედების დასაწყებად, თქვენ გასცემთ თანხმობას მის გამოყენებაზე მოცემული პოლიტიკის შესაბამისად.

კონკრეტულ  სერვისებისებთან დაკავშირებით, Noventiq-მა შესაძლოა გამოაქვეყნოს დამატებითი დებულებები, რომლებიც წინამდებარე პოლიტიკის  დამატება იქნება.

წინამდებარე  პოლიტიკა უნდა განახლდეს პერსონალური მონაცემების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში.

 1. Noventiq-ის მიერ მიღებული და დამუშავებული მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები:

1.1. წინამდებარე პოლიტიკის მიზნებისათვის, მომხმარებლის პერსონალურ  მონაცემებში იგულისხმება:

1.1.1. პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად თავად აწვდის საკუთარი თავის შესახებ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას (ანგარიშის/ექაუნთის შექმნისას) ან სერვისებით სარგებლობის პროცესში. სერვისების მიწოდებისთვის (გაწევისთვის) საჭირო ინფორმაცია მითითებულია მკაფიოდ.

1.1.2. ვებ-გვერდის დაურეგისტრირებელი მომხმარებლებისთვის - პირებისთვის, რომლებიც ყიდულობენ ვებ-გვერდიდან რეგისტრაციის გარეშე, ასეთი ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს: გვარს, სახელს, დაბადების თარიღს, მიწოდების მისამართს; საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, ინფორმაციას ორგანიზაციის შესახებ, თანამდებობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ელექტრონული ფოსტის მისამართს, ინფორმაციას ქვეყნის, ქალაქის, საცხოვრებელი ადგილის შესახებ, ინფორმაციას საბანკო ბარათის შესახებ (ბარათის მასკა/შაბლონი, ბარათის ტიპი და ქვეტიპი, ბარათის მოქმედების ვადის წელი და თვე.)

1.1.3. ვებ-გვერდის რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის - პირებისთვის, რომლებიც წარმატებით დარეგისტრირდნენ ვებგვერდზე, ასეთი ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს: გვარს, სახელს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, მობილურის ნომერს, მიწოდების მისამართს, ინფორმაციას ორგანიზაციის შესახებ, თანამდებობის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ელექტრონული ფოსტის მისამართს, ინფორმაციას ქვეყნის, ქალაქის შესახებ, საცხოვრებელი რეგიონის, საბანკო ბარათის შესახებ  ინფორმაციას (ბარათის მასკა/შაბლონის, ბარათის ტიპის და ქვეტიპის, ბარათის მოქმედების ვადის წლის და თვის შესახებ).

1.1.4. Noventiq-თან სახელშეკრულებო/საკონტრაქტო ურთიერთობაში მყოფი მომხმარებლებისთვის/პარტნიორებისთვის ასეთი ინფორმაცია მოიცავს შემდეგს: გვარს, სახელს, თანამდებობას ორგანიზაციაში კომპანიაზე მითითებით, ელფოსტის მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს.

1.1.6. მომხმარებლის შესახებ სხვა ინფორმაცია, რომლის შეგროვება და/ან მიწოდება განისაზღვრება Noventiq-ის მიერ ცალკეული სერვისების დამატებით მიწოდებისთვის, რომელიც  ცალსახადაა მითითებული ინდივიდუალური სერვისების შეკვეთისას.

1.2. Noventiq-ისთვის მომხმარებლების  მიერ მიწოდებული პერსონალური მონაცემები ჩაითვლება არასანდოდ და შეიძლება დაიბლოკოს მანამდე, სანამ მომხმარებლის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა არ მიიღება მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ფორმით, რომელიც დამატებით იქნება მითითებული Noventiq-ის მიერ ვებგვერდზე.

1.3. Noventiq-მა არ უნდა მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება მომხმარებლებისთვის  რაიმე სამართლებრივი შედეგების დადგომას ან რომლებიც სხვაგვარად იმოქმედებს მათ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებზე, მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მონაცემების ავტომატიზირებული დამუშავების საფუძველზე.

 1. მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი

 2.1. Noventiq-ი დაამუშავებს მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია სერვისების მიწოდებისა და სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.

2.2. Noventiq-ს შეუძლია გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები შემდეგი მიზნის მისაღწევად:  Noventiq-ის მიერ შეკვეთების, კონტრაქტების და სხვა ვალდებულებების საფუძველზე არსებული იმ მოვალეობების შესასრულებლად,  რომლებიც Noventiq-ის მრიდან სავალდებულოდაა შესასრულებელი მომხმარებლისთვის. ამ მიზნის ფარგლებში Noventiq-ი ახორციელებს ქმედებების კომპლექსს, რომელიც მიმართულია შემდეგი ამოცანების შესასრულებლად:

2.2.1. მომსახურების გაწევის ფარგლებში მხარის იდენტიფიცირება.

2.2.2. მომხმარებლისთვის პერსონალიზებული სერვისების მიწოდება.

2.2.3. სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება და ახლის დანერგვა.

2.2.4. ანონიმურ მონაცემებზე დაყრდნობით  სტატისტიკური და სხვა კვლევების ჩატარება.

2.2.5. მომხმარებლის პირადი მონაცემების მიწოდება საავტორო უფლებების მფლობელებისთვის, დისტრიბუტორებისთვის ან პროგრამული უზრუნველყოფის გადამყიდველებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის რეგისტრაციის მიზნით იმ  მომხმარებლის ან ორგანიზაციის სახელით, რომლის ინტერესებსაც წარმოადგენს მომხმარებელი.

2.2.6. ვებგვერდის მომხმარებლებისთვის უსაფრთხო და მოსახერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მისი გამოყენებისთვის, ინფორმაციის ეფექტური ჩვენება.

2.2.7. Noventiq-ის მიერ მომხმარებლისთვის სავალდებულო  შეკვეთების, კონტრაქტების და სხვა ვალდებულებების ეფექტური შესრულება.

2.2.8. ვებგვერდის მომხმარებლების შეკითხვების დამუშავება.

2.2.9. ვებგვერდის მომხმარებელთა რეგისტრაცია  სხვადასხვა ღონისძიებებზე.

2.2.10. Noventiq-ის კლიენტების/პარტნიორების რეგისტრაცია მომსახურების სისტემის დესკზე, შემდგომი ტექნიკური მხარდაჭერისთვის.

2.2.12. Noventiq-ისთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქციების, უფლებამოსილებებისა და მოვალეობების განხორციელება ან/და შესრულება.

2.2.13. მონაცემების შეგროვება მარკეტინგული მიზნებისთვის (კონტაქტებისთვის, რომლებიც იყენებენ ელ. ფოსტას ან ტელეფონს სერვისების შეთავაზებისთვის, საინფორმაციო ბიულეტენების ან ღონისძიებებისთვის რეგისტრაციისთვის).

 1. პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლები:
 • საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ № 5669-რს 28/12/2011 წ.
 • მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;
 • მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია Noventiq-ის კანონიერი ინტერესებისთვის (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის უზენაესი ინტერესი

 

 1. მომხმარებლის პირადი მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემა

4.1. მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებაში კონფიდენციალურობა დაცული იქნება, გარდა იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა, რომლებზე წვდომაც ნებადართულია შეუზღუდავი რაოდენობის პირებისთვის მომხმარებლის მიერ ან მისივე მოთხოვნით.

4.2. Noventiq-ს უფლება აქვს გადასცეს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:

4.2.1. როდესაც მომხმარებელმა გასცა თავის თანხმობა ასეთ ქმედებებთან დაკავშირებით, მათ შორის საავტორო უფლებების მფლობელებზე, დისტრიბუტორებზე ან პროგრამული უზრუნველყოფის გადამყიდველებზე მათ მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებლის სახელზე რეგისტრაციისა და საქონლის მიწოდების მიზნით.

4.2.2. გადაცემა აუცილებელია Noventiq-ისთვის საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული ფუნქციების, უფლებამოსილებისა და მოვალეობების განსახორციელებლად და შესასრულებლად.

4.3. მომხმარებლისთვის, შეკვეთების (ორდერების), კონტრაქტების და სხვა ვალდებულებათა საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, Noventiq-ს შეუძლია განახორციელოს პერსონალური მონაცემების შიდა-სასაზღვრო გადაცემა უცხო სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, უცხო სახელმწიფოს ან საერთაშორისო ორგანიზაციიისთვის, თუ შესაბამის სახელმწიფოში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაცემულია მონაცემთა დაცვის შესაბამისი გარანტიები.

4.4. მონაცემთა გადაცემის სახეები და მათი მიმღებები: ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ მონაცემების დამუშავებას Noventiq-ის სახელით (ტექნიკური, მარკეტინგული და პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის მიზნით), საჭიროების შემთხვევაში, დამოუკიდებელი მესამე მხარეები (აუდიტორები, იურისტები, მარეგულირებელი ორგანოები) ან მიმღებები, რომლებისთვისაც მონაცემთა გადაცემა ეფუძნება მომხმარებლის მიერ განხორციელებულ ქმედებებსა და მიღებულ გადაწყვეტილებებს. (მაგალითად, იმ შემთხვევებში, როდესაც მომხმარებელმა აირჩია მიწოდების მის მისამართზე გაკეთება მესამე მხარის მონაწილეობით).

 1. მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დასაცავად მიღებული ზომები

5.1. საქართველოს კანონმდებლობითა და მის შესაბამისად მიღებული მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, Noventiq-მა გაატარა შემდეგი სახის ზომები მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების დასაცავად:

5.1.1. დაინიშნა პერსონალური მონაცემების დამუშავების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი პირი.

5.1.2. გამოიცა ადგილობრივი აქტები პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და უსაფრთხოების შესახებ, ასევე ადგილობრივი აქტები, რომლებიც ადგენს პროცედურებს მიმართულთ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის პრევენციისა და გამოვლენის და ასეთი დარღვევის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით.

5.1.3. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გატარებულია სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები.

5.1.4. დადგენილია პერსონალური მონაცემების საინფორმაციო სისტემებში დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის წესები.

5.1.5. მიმდინარეობს პერსონალური მონაცემების გამოყენებით შესრულებული ყველა ქმედების აღრიცხვა და ანგარიშის სახით პერსონალურ მონაცემთა საინფორმაციო სისტემებში.

5.1.6. დადგენილია ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემების სარეზერვო და აღდგენის წესები.

 1. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები

6.1. Noventiq-ი გაატარებს  გონივრულ ზომებს Noventiq-ის მიერ დაცული პერსონალური მონაცემების სიზუსტისა და შესაბამისობის შესანარჩუნებლად, ასევე მოძველებული და სხვა არაზუსტი ან ზედმეტი სახის პერსონალური მონაცემების წასაშლელად. ამასთან, მომხმარებელი პასუხისმგებელია ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებაზე, ასევე ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში მის მიერ მოწოდებული მონაცემების განახლებაზე.

6.2. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს (განახლოს, შეავსოს) მის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემები ან მისი რომელიმე ნაწილი, აგრეთვე მათი კონფიდენციალურობის პარამეტრები Noventiq-თან დაკავშირების გზით.

6.3. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გააუქმოს თავისი თანხმობა Noventiq-ის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით  მისამართზე: გ.დანელიას ქ. 13, 0186 თბილისი, საქართველო, სადაც აღნიშნული იქნება „პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით თანხმობის გაუქმება“, ამასთან მომხმარებლის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული თანხმობის გაუქმებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მომხმარებლის ანგარიშის წაშლა ვებ-გვერდიდან, ასევე Noventiq-ის პერსონალური მონაცემების დამუშავების სისტემებში პერსონალური მონაცემების შემცველი ჩანაწერების განადგურება, რამაც შესაძლოა შეუძლებელი გახადოს Noventiq-ის ინტერნეტ სერვისების გამოყენება.

6.4. მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს თავისი პერსონალური მონაცემების შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება, თუ პერსონალური მონაცემები  არასრული, მოძველებული, არაზუსტი, უკანონოდ მოპოვებულია ან არ არის აუცილებელი დამუშავების მითითებული მიზნისთვის.

6.5. მომხმარებელს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია Noventiq-ში თავის პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, რისთვისაც მას შეუძლია გამოაგზავნოს წერილობითი მოთხოვნა მისამართზე: გ.დანელიას ქ. 13, 0186 თბილისი, საქართველო სადაც აღნიშნული იქნება „ინფორმაციის მოთხოვნა პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურის შესახებ“.

6.6. თანხმობის გაუქმების უფლება: მომხმარებელს  შესაძლებლობა აქვს შეწყვიტოს Noventiq-ის მარკეტინგული კომუნიკაციების გამოწერა ნებისმიერ დროს,  Noventiq-ის ყველა მარკეტინგულ კომუნიკაციაში არსებულ შესაბამის ბმულზე დაწკაპუნებით, მომხმარებელს  შესაძლებლობა აქვს ასევე შეცვალოს ქუქი-ფაილის პარამეტრები ან დაუკავშირდეს Noventiq-ს ამ პოლიტიკის მე-7 ნაწილში მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად.

6.7. მოცემული პოლიტიკის 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 და 6.6 პუნქტების დებულებების შესასრულებლად, Noventiq-მა შეიძლება მოითხოვოს მომხმარებლის მიერ იდენტურობის დადასტურება ასეთი დადასტურების ნებისმიერი იმ ფორმით მიწოდების მოთხოვნით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონს. Noventiq-ი ვალდებულია განიხილოს და გამოაგზავნოს პასუხი მიღებულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით,  მოთხოვნის მიღებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

6.8. მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები არ შეინახება ან არ დამუშავდება Noventiq-ის მიერ დამუშავების მიზნების მისაღწევად საჭირო პერიოდისა და მონაცემთა შენახვის პერიოდის დასრულების შემდეგ. Noventiq-ი წყვეტს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და გაანადგურებას მოცემული პოლიტიკის მე-8 ნაწილში მითითებულ ვადებში აღნიშნული მონაცემების დამუშავების მიზნების მიღწევისთანავე, თუ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

 

 1. უკუკავშირი. შეკითხვები და შეთავაზებები.

ყველა წინადადება თუ შეკითხვა ამ პოლიტიკასთან დაკავშირებით უნდა შეატყობინოთ Noventiq-ს ტელეფონით +995 (32) 2559928, ელექტრონული ფოსტით support@noventiqstore.ge ან გადააგზავნოთ წერილობითი მოთხოვნა მისამართზე: გ.დანელიას ქ. 13 , 0186 თბილისი, საქართველო სადაც აღნიშნული იქნება „შეკითხვები და შეთავაზებები  პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პოლიტიკასთან დაკავშირებით“.

 1. პერსონალურ მონაცემთა შენახვის ვადა

Noventiq-ის მიერ შეკვეთების, კონტრაქტების და .. საფუძველზე შეგროვებული მონაცემების ვალდებულებების შესასრულებლად, Noventiq-ის მხრიდან მომხმარებლისთვის  სერვისის გაწევის ვალდებულებების შესასრულებლად, საავტორო უფლებების მფლობელებისთვის, დისტრიბუტორებისთვის ან გადამყიდველებისთვის მომხმარებლების პირადი მონაცემების მიწოდებისთვის, პროგრამული უზრუნველყოფის რეგისტრაციის უსაფრთხოების მიზნით მომხმარებლის სახელით, ან იმ ორგანიზაციის სახელით, რომელსაც აღნიშნული მომხმარებელი წარმოადგენს.

 • შენახვის პერიოდი: Noventiq-ი ინახავს მონაცემებს მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც საჭიროა Noventiq-ისთვის მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად

მონაცემთა შეგროვება მარკეტინგული მიზნებისთვის (კონტაქტებისთვის, რომლებიც იყენებენ ელ. ფოსტას ან ტელეფონს სერვისების შეთავაზებისთვის, საინფორმაციო ბიულეტენების ან ღონისძიებებისთვის რეგისტრაციისთვის).

შენახვის პერიოდი: Noventiq-ი  ინახავს მონაცემებს მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც საჭიროა მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებისთვის მისი ხელმოწერის შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს მონაცემებთან ბოლო ურთიერთქმედების მომენტიდან 2 წლისა,  თუ არ არსებობს მოქმედი კონტრაქტი, სასამართლო საქმისწარმოება ან სამართლებრივი მოთხოვნა, რომელიც მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შემდგომი დამუშავების საშუალებას იძლევა, რის შესახებაც მას ეცნობება.

მომხმარებელთა მონაცემების შეგროვება ვებ ფორმების საშუალებით ღონისძიებებზე (ივენთებზე)  რეგისტრაციის მიზნით.

შენახვის პერიოდი: Noventiq-ი ინახავს მონაცემებს მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც საჭიროა მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად.

მომხმარებლის მონაცემების შეგროვება პირდაპირი კონტაქტის საშუალებით ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით ან ფოსტით (პერსონალიზებული სერვისების მიწოდება).

 შენახვის პერიოდი: Noventiq-ი ინახავს მონაცემებს დამუშავების მიზნის შესასრულებლად საჭირო მთელი პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 2 წლისა მონაცემებთან ბოლო ურთიერთქმედების მომენტიდან, თუ არ არსებობს მოქმედი კონტრაქტი, სასამართლო საქმისწარმოება ან სამართლებრივი მოთხოვნა, რომელიც მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შემდგომი დამუშავების საშუალებას იძლევა, რის შესახებაც მას ეცნობება. Noventiq-ს შეუძლია გააგრძელოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების შენახვა, თუ არსებობს ისეთი ვალდებულება, რომელიც გამომდინარეობს მომხმარებლის სასიცოცხლო ინტერესების ან სხვა ფიზიკური პირის სასიცოცხლო ინტერესების დაცვის სამართლებრივი მოთხოვნიდან.

მონაცემთა შეგროვება ქუქი-ფაილების და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებით.

შენახვის პერიოდი: ქუქი-ფაილების და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული პერიოდების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ქუქ-ფაილების პოლიტიკა.

ქუქი ფაილების პოლიტიკა

რა არის ქუქი ?

ქუქი-ფაილი არის მცირე ზომის ფაილი, რომელიც როგორც წესი შედგება ასოებისა და ციფრებისგან. იგი იტვირთება მოწყობილობაში, როდესაც მომხმარებელი სტუმრობს საიტს. შემდგომ ამისა, ქუქი-ფაილები იგზავნება საიტზე, საიდანაც მათი გადმოწერა ხდება ყოველ ჯერზე, როდესაც  ხელახლა ათვალიერებთ საიტს. ქუქი-ფაილები ხელს უწყობს საიტის მუშაობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებას, ასევე უფრო მოსახერხებელს ხდის თქვენთვის. გარდა ამისა, ისინი გვეხმარებიან გავიგოთ ჩვენი საიტის ვიზიტორების მოქმედება, თუ როგორ იყენებენ ისინი მას და აქ შემოთავაზებულ სერვისებს. ქუქი-ფაილებისა და მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენება დიდი ხანია რაც ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა. გარდა ამისა, რიგი ონლაინ სერვისები ვერ ფუნქციონირებს ქუქი-ფაილების გარეშე. აქედან გამომდინარე, კანონი არ კრძალავს ასეთი ტექნოლოგიების გამოყენებას, თუმცაღა კანონის მოთხოვნაა, რომ მომხმარებლები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებულნი საიტზე განთავსებული ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ და მიეცეთუფლება გამოხატონ აშკარა თანხმობა ყველა ასეთი ფაილის გამოყენებაზე ან, სურვილისამებრ  განახორციელონ ინდივიდუალურად ქუქი-ფაილების პარამეტრების დაყენება.

სხვადასხვა ტიპის ქუქი-ფაილები

სესია და მუდმივი ქუქი-ფაილები

ქუქი-ფაილებს ვადა ეწურება ბრაუზერის სესიის დასრულების ბოლოს (სესია იწყება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი ხსნის ბრაუზერის ფანჯარას და სრულდება მაშინ, როდესაც მომხმარებელი დახურავს ბრაუზერს), ან შეიძლება უფრო დიდხანსაც ინახებოდეს.

სესიის ქუქ-ფაილები - საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ქმედებები საიტზე ბრაუზერის სესიის მიმდინარეობის  დროს. ისინი ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, როგორიცაა იმ პროდუქტების დამახსოვრება, რომლებიც მომხმარებელმა განათავსა  კალათაში საიტის მონახულებისას. გარდა ამისა, მათი გამოყენება შესაძლებელია უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მომხმარებლის ინტერნეტ ბანკში შესვლის დროს, ასევე ელექტრონული ფოსტის საიტთან მუშაობის გასამარტივებლად. ასეთი სესიის ქუქი-ფაილების ვადა იწურება თქვენი ბრაუზერის სესიის დასრულების ბოლოს.

ეგრეთ წოდებული სესიის ქუქი ფაილები (რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში სამუდამოდ არ შეინახება მომხმარებლის კომპიუტერში, მაგრამ ავტომატურად იშლება ხოლმე ბრაუზერის დახურვისთანავე) გამოიყენება მხოლოდ მონაცემების გადასაცემად (სერვერის მიერ გენერირებული შემთხვევითი რიცხვების ნაკრების სახით) კონკრეტული სესიის შესახებ, ასევე უსაფრთხო და ეფექტური ქსელთან კავშირის უზრუნველსაყოფად. ეგრეთ წოდებული სესიის ქუქი ფაილები  ამ საიტზე არ იყენებენ სხვა იმ მექანიზმის მეთოდებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ინტერნეტში მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალურობის დარღვევა.

მუდმივი ქუქი-ფაილები - ინახება მომხმარებლის მოწყობილობაში  დათვალიერების სესიებს შორის, რაც საშუალებას მოგცემთ რომ დაიმახსოვროთ მომხმარებლის პრეფერენციები ან ქმედებები საიტზე (და ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვადასხვა საიტებზეც). მუდმივი ქუქი-ფაილები ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს, მათ შორის საიტზე მომხმარებელთა პრეფერენციებისა და მოქმედებების დამახსოვრებასაც.

საკუთარი და მესამე მხარეების ქუქი-ფაილები - განურჩევლად იმისა ეს ქუქი -ფაილი იქნება "პირველი" თუ "მესამე" მხარისგან, იგი ყველა შემთხვევაში ეხება ვებგვერდს ან დომენს, რომელიც იღებს ქუქი-ფაილებს. ზოგადი თვალსაზრისით, "საკუთარი ქუქი-ფაილები" არის მომხმარებლის მიერ მონახულებული ვებსაიტის მიერ დაყენებული ქუქი-ფაილები - URL ველში ნაჩვენები ვებგვერდის: ანუ Noventiq-ის მიერ დაყენებული ქუქი-ფაილები საიტზე noventiqstore.ge.

 მესამე მხარის ქუქი ფაილები არის ის ქუქი-ფაილები, რომლებიც დაყენებულია დომენის მიერ, გარდა იმ დომენისა, რომელსაც მომხმარებელი სტუმრობს: ანუ ქუქი-ფაილები, რომლებიც დაყენებულია კომპანიებისა და ვებსაიტების მიერ, გარდა მაგალითად noventiqstore.ge-ისა, ან Google -ის. იმ შემთხვევას,  თუ მომხმარებელი ეწვევა ვებგვერდს (მაგალითისთვის) და ცალკე კომპანია დააყენებს ქუქი-ფაილს www.santen.by -ის მეშვეობით, ეს იქნება მესამე მხარის ქუქი-ფაილი.

როგორ მივიღოთ, ვაკონტროლოთ და წავშალოთ ჩვენი ქუქი-ფაილები

ზოგი ქუქი-ფაილების გარეშე მოცემული ვებგვერდის ნორმალური ფუნქციონირება შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში მომხმარებლის თანხმობა საჭირო არ არის. მაგალითად, ეს არის ფაილები, რომლებიც პასუხისმგებელია გვერდის სწრაფ და ეფექტურ ჩატვირთვაზე  მრავალრიცხოვან კომპიუტერებში ჩატვირთვის განაწილებით, ასევე ფაილები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას.

სხვა სახის ქუქი-ფაილები შეიძლება იყოს საჭირო ან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა მკაცრად აუცილებელი, ამიტომ ამ შემთხვევაში მომხმარებლის თანხმობაა ხოლმე საჭირო. თქვენს მოწყობილობაზე ასეთი ქუქი-ფაილების (მაგ. შესრულება და ფუნქციონალობა, რეკლამა/მიზნობრივი ქუქი-ფაილები) ჩამოტვირთვამდე,ვითხოვთ ხოლმე თქვენს თანხმობას აღნიშნულთან დაკავშირებით (ამისთვის უნდა დააჭიროთ ღილაკს ყველა ქუქი-ფაილების მიღება“ შესაბამის ბანერზე, ან გააკეთოთ შესაბამისი არჩევანი ჩვენს ქუქი-ფაილების პარამეტრებში (cookie settings )  ან თქვენი ბრაუზერის ქუქი-ფაილების პარამეტრებში).

ნებისმიერ დროს, თქვენ მოგიწევთ შეცვალოთ პარამეტრები თქვენს ქუქი-ფაილების პარამეტრებში ან წაშლა და დაბლოკვა ან ქუქი-ფაილების გამორთვა  თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში. ეს პარამეტრები ყველაზე ხშირად გვხვდება მენიუში "პარამეტრები" ("Settings" )  ან თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის მენიუში  "პრეფერენციები" ("Preferences").

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთი ან ყველა ტიპის ქუქი-ფაილების გამორთვა იმოქმედებს საიტის  ფუნქციონირებაზე და შესაძლოა გავლენა იქონიოს თქვენს წვდომაზე და გამოცდილებაზე ჩვენს საიტთან მიმართებაში, ისევე როგორც ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ სერვისებზე.

თქვენ მიერ დაყენებული ქუქი-ფაილების პარამეტრები ვრცელდება მხოლოდ ამ საიტზე და არ ვრცელდება სხვა მესამე მხარის საიტებზე ან ინტერნეტ გვერდებზე, რომლებიც შეიძლება ჰიპერკავშირით  იყოს ამ საიტზე.

ასეთი საიტების მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ კონფიდენციალურობის შესახებ შეტყობინება  ან შესაბამისი საიტების ქუქი-ფაილების პოლიტიკა.

ქუქი-ფაილები, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენ

მოცემული საიტის ადმინისტრირებისთვის Noventiq-ი იყენებს ქუქი-ფაილებს სერვისების მისაწოდებლად, მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად და სხვადასხვა მიზნებისთვის შეგროვებულ მონაცემებზე დაფუძნებული აგრეგირებული სტატისტიკის შესაქმნელად.

ეს ქუქი-ფაილები გვეხმარება იმაში, რომ განგასხვავოთ თქვენ საიტის სხვა მომხმარებლებისგან, გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება და გავაუმჯობესოთ საიტი.

ჩვენ ვიყენებთ "ტექნიკურ" და "ანალიტიკურ" ქუქი-ფაილებს.

ისინი გვეხმარება იმაში, რომ განვასხვავოთ ვიზიტორები და დავთვალოთ ისინი, ასევე შევისწავლოთ ქცევა მათ მიერ საიტის გამოყენებისას. ეს ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ საიტის ფუნქციონირება, კერძოდ, მომხმარებლისთვის სწორი პროდუქტებისა თუ სერვისების პოვნის გამარტივებით.

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია, თუ რომელ კონკრეტულ ანალიტიკურ ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ და როგორ უნდა მოხდეს მათი იდენტიფიცირება.

ეს საიტი იყენებს შემდეგ ცხრილში ჩამოთვლილ ქუქი-ფაილებს:

აბსოლუტურად აუცილებელი ქუქი-ფაილები

მოცემული ქუქი-ფაილები აუცილებელია ვებ-საიტის (ვებ-გვერდის) ფუნქციონირებისთვის და მათი გამორთვა შეუძლებელია ჩვენს სისტემებზე. როგორც წესი, ისინი დაყენებულია მხოლოდ თქვენ მიერ შესრულებული ქმედებების შედეგად, რომლებიც განიხილება ისეთი სერვისის მოთხოვნად, როგორიცაა თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების კორექტირება, სისტემაში შესვლა ან ფორმების შევსება. შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი ბრაუზერი ისე, რომ  დაბლოკოს ან გაგაფრთხილოთ ასეთი ქუქი-ფაილების შესახებ, მაგრამ თუ ამას გააკეთებთ მაშინ საიტის გარკვეული ნაწილები აღარ იმუშავებს.

 ეს ქუქი-ფაილები არ ინახავს რაიმე პერსონალურ იდენტიფიცირებად ინფორმაციას.

ფუნქციონალური ქუქი-ფაილები

ეს ქუქიე-ფაილები საშუალებას აძლევს ჩვენს საიტს დაიმახსოვროს თქვენი პარამეტრები (როგორიცაა თქვენი მომხმარებლის სახელი, ენა, პრეფერენციები ან რეგიონი) თქვენივე გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. მოცემული ქუქი-ფაილები აგროვებს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება იყოს ანონიმური ან შეიცავდეს თქვენს მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას. ამ ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე უარის თქმამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საიტის მუშაობასა და ფუნქციონირებაზე და გამოიწვიოს მის კონტენტზე შეზღუდული წვდომა.

საექსპლუატაციო (გამოყენებითი)   ქუქი-ფაილები

ეს ქუქი-ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას ვიზიტორების მიერ საიტის გამოყენების შესახებ, როგორიცაა ყველაზე ხშირად მონახულებული გვერდები, საიტის გამოყენების ხანგრძლივობა და იმის შესახებ, იღებენ თუ არა მომხმარებლები შეცდომის შესახებ შეტყობინებებს ვებ-გვერდებიდან. ეს ქუქი ფაილები არ აგროვებენ  ინფორმაციას, რომელსაც შეუძლია თქვენი პირადად იდენტიფიცირება (პერსონალური იდენტიფიცირება).

ამ ქუქი-ფაილების მიერ შეგროვებული ყველა ინფორმაცია დაიდენტიფიცირებულ იქნება  და გამოიყენება მხოლოდ საიტის გასაუმჯობესებლად.

მონაცემთა გადაცემა და შენახვა

საიტის მომხმარებლის მონაცემები არ ინახება 2 წელზე-ზე მეტ ხანს ქუქი-ფაილის თითოეული ტიპისთვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საჭიროა საიტთან მიმართებაში კიბერ-თაღლითობის შემთხვევების გამოვლენა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ვებ სერვისიდან არცერთი ინფორმაცია არ ვრცელდება ან არ გადაეცემა მიმღებთა განუსაზღვრელ წრეს.

ქუქი-ფაილების პოლიტიკის განახლება

ჩვენი გვერდის ქუქი-ფაილების პოლიტიკა შესაძლოა დროდადრო განახლდეს, ამიტომ გირჩევთ, რომ გადახედოთ ამ დოკუმენტს ყოველ ჯერზე, როდესაც საიტს ეწვევით ხოლმე უახლესი ინფორმაციის მისაღებად ქუქი-ფაილების გამოყენებასთან დაკავშირებული  რაიმე ცვლილების შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია ქუქ-ფაილების შესახებ

დამატებითი ინფორმაციისთვის ამ საიტის მიერ დაყენებული ქუქი-ფაილების შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს ოფისს ელექტრონულ  ფოსტაზე: Support@noventiqstore.ge

ქუქი-ფაილების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია და ის დეტალები, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ ქუქი-ფაილების პარამეტრები სხვადასხვა ბრაუზერში ან როგორ უნდა  წაშალოთ ქუქი-ფაილები თქვენი კომპიუტერიდან, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:  www . aboutcookies . org , www . allaboutcookies . org

ან https :// cookiepedia . co . uk / .