კატეგორიები

გარანტია

პროდუქტზე შესაძლოა ვრცელდებოდეს საგარანტიო ვადა, რომლის შესახებაც  ინფორმაცია ყველა პროდუქტზე ინდივიდუალურად არის მოცემული:

 1. ვიზულური წუნის აღმოჩნის შემთხვევაში მომხმარებელმა უნდა მოგვმართოს პროდუქციის ჩაბარებისას,როდესაც პირველადი დათვალიერების შედეგად აღმოაჩენს წუნს;
 2. ნივთის ჩაბარებიდან სამი კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ შეძენილ პროდუქციას გამოუვლინდა რაიმე ტიპის ქარხნული წუნი, სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, გეკუთვნით ან შეცვლა ან შეკეთება;
 3. დანარჩენ შემთხვევებში ვრცელდება შეკეთების საგარანტიო ვადა(გარდა მექანიკური დაზიანებისა. მაგ: დავარდნა , ეკრანის გატეხვა და ა.შ)
 4. გარანტია არასდროს ვრცელდება აქსესუარებზე, მაგალითად კომპიუტერის ან მობილურის სატენზე; გაითვალისწინეთ: ტელეფონის ბატარიაც ამ კატეგორიას განეკუთვნება.
 5. საგარანტიო ტალონზე მოცემული გექნებათ მომსახურე სერვის ცენტრის მისამართი და საკონტაქტო ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ საგარანტიო ვადაში მიმართოთ. გარდა იმ შემთხვევისა,როდესაც პროდუქციას მოყვება საერთაშორისო გარანტია. ამ უკანკასკნელ შემთხვევაში მომწოდებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე იტვირთება შესაბამისი განაცხადი.

 

ნაკლიანი პროდუქტის დაბრუნება

 1. თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
 2.  მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:
 • საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;
 • მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;
 • მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.

 

 1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.
 2. მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 3. ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მაღაზიის მენეჯერს საქონლის გადმოცემიდან 2 წლის განმავლობაში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს დაზიანებულ  პროდუქციას და დასკვნის საფუძველზე მოხდება გადაწყვეტილების მიღება.
 4. ვიზუალური წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს კომპანიას არაუგვიანეს ერთი დღის ვადაში.
 5. ვებ-გვერდზე განთავსებულ პროდუქტებს მოყვება საგარანტიო ვადა, რაც მითითებულია კონკრეტული პროდუქტის აღწერაში. საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მომხმარებელი უფლებამოსილია მიმართოს მომსახურე სერვის-ცენტს (რომელიც მითითებული იქნება საგარანტიო ტალონზე) პროდუქტის ნაკლის გამოსასწორებლად და შესაკეთებლად. გარანტია არ ვრცელდება იმ შემთხვევაზე თუ პროდუქტს მიადგა მექანიკური დაზიანება: დავარდნა, გატეხვა და ა.შ.