კატეგორიები

დაბრუნების პოლიტიკა

                                                                                                         შეძენილი პროდუქციის დაბრუნება

 

საიტზე შეძენილი ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.

მომხმარებელი ვალდებულია, კომპანიას, ზემოთ აღნიშნულ ვადაში გაუგზავნოს შევსებული ფორმა ან სხვა ცალსახა მტკიცებულება, რომელიც ასახავს მომხმარებლის გადაწყვეტილებას საქონლის დაბრუნების შესახებ. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების დადგენილ ვადაში განხორციელების მტკიცების ტვირთი მომხმარებელს ეკისრება.

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა უნდა დაუბრუნოს საქონელი კომპანიას. 

საქონლის დაბრუნების ხარჯებს გასწევს მომხმარებელი. სხვა ხარჯებს, მათ შორის მიწოდების ხარჯებს, გასწევს კომპანია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა პარადი ჯგუფის მიერ შეთავაზებული სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან საქონლის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში კომპანია ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა მომხმარებელს დაუბრუნებს გადახდილ თანხას, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − მიწოდების ხარჯის ასანაზღაურებლად გადახდილ თანხას.

ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში კომპანიას უფლება აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს მომხმარებლისგან ან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე განხორციელდება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კომპანიამ თავად იკისრა საქონლის უკან წაღება. ამასთან, ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია თუ იგი არ უხმარიათ, შენარჩუნებული აქვს სასაქონლო სახე, სამომხმარებლო თვისებები, შეფუთვა, პლომბი, საფაბრიკო იარლიყი /ეტიკეტი/, აგრეთვე სასაქონლო ან საკასო ჩეკი, რომელიც გაყიდულ საქონელთან ერთად მიეცა.

პროდუქციის დასაბრუნებლად უნდა დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 0322 55-99-28

შევსებული ფორმა უნდა გამოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:
support@noventiqstore.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური განიხილავს პროდუქტის მდგომარეობას და დასკვნის საფუძველზე მოხდეება გადაწყვეტილების მიღება.