კატეგორიები

წესები და პირობები

წინამდებარე წესებითა და პირობებით განისაზღვრება შპს ,,ნოვენთიქ საქართველო’’-ს/კ: 404867998, იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, გამრეკელის ქ.19. საკუთრებაში არსებული ვებ-გვერდით სარგებლობის ზოგადი პირობები და კომპანიასა და მომხმარებელს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმები.

 

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ვებ-გვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებს და იმ შემთხვევაში, თუ თქვენთვის მიუღებელია წინამდებარე დოკუმენტით მოცემული ნებისმიერი დებულება, შეწყვიტოთ სარგებლობა.

 

ამასთან, თქვენ პასუხისმგებლობა დაგეკისრებათ, თუ თქვენ მიერ გამოყენებული საკონტაქტო ინფორმაცია და მონაცემები არასწორი ან ყალბია, ან მესამე პირებს ეხება მათი თანხმობის გარეშე (იმ შემთხვევაში, თუ ასეთ მესამე პირებს არ გამოუხატავთ თანხმობა), ასევე, ასეთი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში.

 

შეგახსენებთ, რომ თქვენ სრულად იქნებით პასუხისმგებელი ვებ-გვერდით სარგებლობის ნებისმიერი არაკანონიერი ფორმისთვის.

 

განმარტებები:

თუ ცალკეული შეთანხმებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ტექსტში მოცემულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი განმარტება:

 • კომპანია / ჩვენ - შპს ,,ნოვენთიქ საქართველო’’; ს/კ: 404867998;
 • ვებ-გვერდი - კომპანიის საკუუთრებაში არსებული ვებ-გვერდი, რომელშიც რეგისტრირდებით, ავსებთ შესაბამის ინფორმაციას, ყიდულობთ ნივთს, იხდით თანხას და იღებთ შესაბამის მომსახურებას კომპანიისაგან;
 • მომხმარებელი / თქვენ - ვებ-გვერდზე რეგისტრირებული ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც კომპანიისაგან ყიდულობს ნივთს, იღებს მომსახურებას და აქვს წვდომა ვებ-გვერდზე;
 • კანონმდებლობა - საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა;
 • ქუქის (cookies) - მონაცემთა შეგროვების ავტომატური სისტემა

 

ინტელექტუალურ საკუთრება

ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი თითოეული სექცია, ფორმა, ფოტოები, კომუნიკაცია, ვიდეოები, დოკუმენტები, ნახატები, ფიგურები, ლოგოები, მენიუ, გვერდები, გრაფიკა, ფერები, გეგმები, ინსტრუმენტები, წესები, ფუნქციები და პროგრამული უზრუნველყოფა [შემდგომში - მონაცემები]  წარმოადგენს კომპანიის ან/და მასთან დაკავშირებული მესამე პირის საკუთრებას და დაცულია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების სამართლით.

დაუშვებელია კომპანიის წინასწარი თანხმობის გარეშე, ვებ-გვერდზე მოცემული მონაცემების გამოქვეყნება, გავრცელება ან მისი სხვაგვარად დამუშავება/გავრცელება.

 

ხელშეკრულების ფარგლები

 ნასყიდობის ეს წესები და პირობები აწესრიგებს კომპანიასა და ვებ-გვერდის მომხმარებლებს შორის www.noventiqstore.ge –ზე განხორციელებულ შეკვეთებთან დაკავშირებულ შეთავაზებას, გადაცემას და შეკვეთის მიღებას

 1. ვებ-გვერდი - ზე შეკვეთის განხორციელებისათვის, უნდა შეავსოთ შეკვეთის ელექტრონული ფორმა შესაბამისი ინსტრუქციების დაცვით;
 2. გთხოვთ, მხედველობაში მიიღოთ, რომ თქვენი შეკვეთა განიხილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სათანადო წესით, ელექტრონული ფორმით იქნება წარდგენილი, ხოლო მასში მოცემული ინფორმაცია - მართებული;
 3. შეკვეთის განხორციელების შემდეგ, თქვენი შეკვეთა ჩვენს ბაზაში მუშავდება და რეგისტრირდება;
 4. კომპანია უფლებამოსილია უარი თქვას თქვენი შეკვეთის დამუშავებაზე, როცა (1) არ არსებობს გადახდისუნარიანობის საკმარისი გარანტია, (2) შეკვეთის ფორმა არასრული ან ხარვეზიანია ან (3) როცა თქვენ მიერ შეკვეთილი პროდუქტი აღარაა ხელმისაწვდომი გასაყიდად, რა შემთხვევაშიც გადახდილი თანხა დაგიბრუნდებათ უკან. ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში კომპანიის წარმომადგენელი დაგიკავშირდებათ და გაცნობებთ თქვენი შეკვეთის დამუშავების შეუძლებლობის შესახებ;
 5. კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების შესრულების ენა არის ქართული

 

პროდუქტი

 1. ვებ-გვერდზე პროდუქტი და მისი მახასიათებლები წარმოდგენილია თითოეული პროდუქტის შესაბამის გვერდზე. ამასთან, შემოთავაზებული პროდუქტები ინტერნეტ ბრაუზერის და მონიტორის პირობებში ნაჩვენები ფოტოდან და ფერებიდან გამომდინარე შესაძლოა, სრულად არ შეესაბამებოდეს რეალურს.
 2. პროდუქტის ფასები ექვემდებარება ცვლილებას, შესაბამისად დროდადრო შესაძლებელია, თითოეულ პროდუქტზე ახალი ფასი იქნეს დაწესებული, შეკვეთის ფორმის გამოგზავნამდე, გირჩევთ, შეამოწმოთ პროდუქტის საბოლოო საფასური.
 3. კომპანია უზრუნველყოფს შეძენილი პროდუქტის სათანადოდ შეფუთვას. პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში შეფუთვა უნდა იყოს დაუზიანებელი.

 

ანგარიშსწორება

 1. მომსახურების საფასურის გადახდა მოხდება მომხმარებლის საკრედიტო/სადებეტო ბარათით, შესაბამისი პროცედურის გავლის შემდეგ.
 2. ანგარიშსწორების ფარგლებში, გადახდის უსაფრთხოების შემოწმებისას, კომპანია არ გამოიყენებს თქვენს ფინანსურ ინფორმაციას (საკრედიტო ბარათის ნომერი, მოქმედების დასრულების თარიღი და ა.შ.), გარდა შეკვეთის შესასრულებლად საჭირო მოქმედებების განხორციელებისთვის, საფასურის უკან დაბრუნების შემთხვევაში ან პოლიციისათვის თაღლითობის შეტყობინების შემთხვევაში. პროდუქტის საფასურის და ტრანსპორტირებისა და მიწოდების შესაბამისი ხარჯები, როგორც შეკვეთის ფორმაშია აღნიშნული, შეკვეთის დადასტურებისთანავე თქვენს მიმდინარე საბანკო ანგარიშიდან გადაიხდება.

 

კომუნიკაციის წესი

 1. კომპანიასთან კომუნიკაციისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ვებ-გვერდზე განთავსებული ფორმა, კომპანიის საკონტაქტო მონაცემები, მათ შორის, ტელეფონი, ელ.ფოსტა და იურიდიული მისამართი.
 2. მომხმარებელთან კომუნიკაციისათვის კომპანია იყენებს ვებ-გვერდზე განთავსებულ ფორმას და მომხმარებლის მიერ კომპანიისათვის მიწოდებულ და მის პროფილზე/შეკვეთაში განთავსებულ საკონტაქტო ინფორმაციას.

 

განცხადებები და გარანტიები

 მომხმარებელი აცხადებს, რომ:

 • მომსახურების მიღების მომენტისათვის არის ქმედუნარიანი (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად)
 • მის მიერ რეგისტრაციისას, ისევე როგორც, ცალკეულ შემთხვევებში მიწოდებული ინფორმაცია, მათ შორის, საკონტაქტო რეკვიზიტები არის სრული და უტყუარი;
 • რეგისტრაციას ახორციელებს პირადი სურვილით, მესამე პირებისაგან ყოველგვარი ზემოქმედების ან/და ძალდატანების გარეშე.
 • ინფორმირებულია კომპანიის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის შესახებ, ადასტურებს და ეთანხმება მას (დეტალურად იხილეთ აქ)
 • კომპანიის პოლიტიკის დარღვევა გამოიწვევს მის დაუყოვნებლივ დისკვალიფიკაციას;
 • მომხმარებლისათვის ცნობილია და ეთანხმება, რომ კომპანიამ შესაძლოა დრო და დრო გამოიყენოს მისი საკონტაქტო მონაცემები შეთავაზებების, მათ შორის, სარეკლამო ინფორმაციის მისაწოდებლად, რისთვისაც კომპანია იტოვებს უფლებას დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია შესაბამისი და საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული მოცულობით.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

იმის გათვალისწინებით, რომ მომსახურების გასაწევად კომპანია საჭიროებს თქვენს პერსონალურ მონაცემზე წვდომას და მათ დამუშავებას. პერსონალური მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდებოდა კანონმდებლობით დაშვებული მოცულობითა და პირობებით, იმ მიზნებით, რომ რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ვებ-გვერდით სარგებლობას და მომსახურების მიწოდებას.კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი მონაცემების კონფიდენციალურად შენახვას როგორც მათი დამუშავების, ისე შემდგომ პერიოდში;